Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Algemene Vereniging voor de Nederlandse Aardewerkindustrie (AVA) vastgesteld door de Algemene Vereniging voor de Nederlandse Aardewerkindustrie gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland op 28 november 1994.

 

ALGEMEEN

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend, derhalve met uitsluiting van mogelijke voorwaarden van koper, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, alsmede de condities vermeld in onze geldende prijscouranten.

LEVERINGSPLICHT

Artikel 1.
Offertes zijn steeds vrijblijvend, doch maximaal 6 weken geldig. Leveringsplicht ontstaat slechts door schriftelijke orderbevestiging van de fabrikant en tegen de prijzen en condities van de dag van levering. De koper kan deze order nimmer annuleren, tenzij bij prijswijziging. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door te late levering. In geval van overmacht (ondermeer brand, staking, oproer, oorlog, technische bedrijfsstoring, fabricagemoeilijkheden enz.) is de fabrikant
van leveringsplicht ontslagen. Bij wijziging van prijzen voor grondstoffen, energie, hulpstoffen en andere voor vervaardiging van de voor een bestelling benodigde materialen, alsmede van vrachtkosten, lonen, respectievelijk wijzigingen in de valutaverhoudingen of soortgelijke factoren, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Bij niet, te late of onvolledige nakoming te gevolge van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot schadevergoeding.

SPECIALE ORDERS

Artikel 2.
De fabrikant is gerechtigd van speciaal voor de koper vervaardigde artikelen ten hoogste 5% meer of minder dan besteld is te leveren, alsmede ten hoogste 5% tweede keus met nader overeen te komen korting.

LEVERING

Artikel 3.
De levering geschiedt af fabriek. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. De fabrikant kan het breukrisico tijdens het vervoer overnemen tegen een nader overeen te komen premie, mits de goederen door de fabrikant verpakt zijn en het vervoer niet geschiedt door of vanwege de koper. Het aannemen van de goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Schade aan emballage bij aflevering dient direct
schriftelijk aan de vervoerder te worden gemeld.

VRACHT- EN MINIMUMORDERKOSTEN

Artikel 4.
De fabrikant is gerechtigd overeengekomen vracht- en minimum orderkosten in rekening te brengen.

EMBALLAGE

Artikel 5.
De kosten van verpakking en verpakkingsmateriaal kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Houten en metalen verpakkingen worden tegen de factuurwaarde teruggenomen indien zij binnen een maand na afzending in goede staat franco door de fabrikant zijn terugontvangen.

RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

Artikel 6
Alle reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk geschieden. Retourzendingen dienen franco te geschieden en zijn slechts na afspraak toegestaan. Het breukrisico van retour zenden is voor rekening van de koper. In geval van enige reclame blijft de koper gehouden tot betaling van het factuurbedrag zonder enig recht op korting of compensatie.

BETALING

Artikel 7.
Betalingen dienen te geschieden binnen de bij de fabrikant gebruikelijke termijn. De fabrikant is gerechtigd in bijzondere gevallen of omstandigheden vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

INCASSOKOSTEN EN RENTE

Artikel 8.
De koper die op de vervaldag nog niet heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente loopt van de vervaldag tot en met de dag van betaling. De rentevoet is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke incassokosten, de laatste ten bedrage van minimaal 15% van het te vorderen bedrag, ontstaan ten gevolge van niet of niet tijdige betaling, komen ten laste van koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 9.
Het eigendomsrecht der goederen gaat eerst na volledige betaling op de koper over. De koper is niet gerechtigd nog niet betaalde goederen te vervreemden, te belasten of, anders dan nodig voor en gebruikelijk in het bedrijf van koper te verwerken. Als koper op enigerlei wijze in gebreke blijft zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 10.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal de koper geen gebruik maken van aan fabrikant toebehorende handelsnamen, handelsmerken of logo’s. Alle ten behoeve van de koper vervaardigde modellen, monsters, ontwerpen en auteursrechten blijven eigendom van de fabrikant.

NEDERLANDS RECHT

Artikel 11.
Op alle door de fabrikant gesloten overeenkomsten van koop en verkoop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.